Πιστεύοντας ότι η κοινωνική υπευθυνότητα αποτελεί βασικό πυλώνα του μάνατζμεντ και της στρατηγικής της σύγχρονης επιχείρησης η Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), στηρίζει πρωτοβουλίες που προάγουν τη συνεργασία και τη δημόσια διαβούλευση γύρω από θέματα καινοτομίας, εξωστρέφειας και παροτρύνει και βοηθά τα μέλη της να εφαρμόζουν στις εταιρίες τους τις σύγχρονες πρακτικές κοινωνικά υπεύθυνου επιχειρείν.

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΑΣΕ σάς καλεί να συμμετάσχετε στην ανοικτή διαβούλευση της πρωτοβουλίας  «Sustainable Greece 2020» η οποία ως στόχο έχει να ενισχύσει την ενημέρωση και να ευαισθητοποιήσει την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία γύρω από τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας. Μπορείτε να καταγράψετε τις θέσεις και τις πρωτοβουλίες της εταιρίας σας σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης έως τις 30 Νοεμβρίου 2014 μέσω του online ερωτηματολογίου στη διεύθυνση: http://dialog.sustainablegreece2020.com

Η πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» προέκυψε από την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου που θα επιτρέψει στη χώρα μας να θέσει τις βάσεις μιας Βιώσιμης Οικονομίας. Χρειαζόμαστε, ως χώρα, ένα μοντέλο Βιώσιμης Ανάπτυξης με άξονες την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια, για μια κοινωνία ευημερίας χωρίς αποκλεισμούς. Αναγκαία προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η ενεργός συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων και η συνεργασία της ιδιωτικής και της δημόσιας πρωτοβουλίας, προκειμένου να γίνει η σύνθεση και ανάπτυξη συγκεκριμένων προτάσεων και δράσεων που θα συμβάλλουν σε μία Βιώσιμη Κοινωνία.

Στρατηγικοί στόχοι της Πρωτοβουλίας «Sustainable Greece 2020» είναι η προώθηση ενός μοντέλου Βιώσιμης Ανάπτυξης/Οικονομίας, το οποίο προαπαιτεί την ανάπτυξη ενός συστηματοποιημένου Εθνικού Διαλόγου καθώς και τη δημιουργία μεθοδολογιών που θα υποστηρίζουν την πορεία της Ελλάδας προς την Βιώσιμη Ανάπτυξη τόσο σε μικροοικονομικό, όσο και σε μακροοικονομικό επίπεδο.

Ο συστηματοποιημένος διάλογος, ο οποίος θα αναπτυχθεί, θα υλοποιηθεί μέσω ανοιχτής διαβούλευσης γύρω από τους τρεις πυλώνες της Βιώσιμης Ανάπτυξης: Οικονομία, Κοινωνία, Περιβάλλον, φιλοδοξώντας να δημιουργήσει τις μεθοδολογίες και τα εργαλεία εκείνα που θα υποστηρίξουν τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις της χώρας μας στην πορεία τους προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Στην Πρωτοβουλία συμμετέχουν εκπρόσωποι της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, των σημαντικότερων φορέων της ελληνικής επιχειρηματικότητας, εκπρόσωποι κορυφαίων επιχειρήσεων της αγοράς καθώς και εκπρόσωποι της Κοινωνίας Πολιτών.