Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ..

To have long term success as a coach or in any position of leadership, you have to be obsessed in some way.          

Pat Riley

Σοφός ο γνωρίζων χρήσιμα          

 Αισχύλος

Men make history and not the other way around. In periods where there is no leadership, society stands still. Progress occurs when courageous, skillful leaders seize the opportunity to change things for the better.          

Harry S. Truman

Never tell people how to do things. Tell them what to do and they will surprise you with their ingenuity.          

General George Patton

In matters of style, swim with the current; in matters of principle, stand like a rock.          

Thomas Jefferson

Outstanding leaders go out of their way to boost the self-esteem of their personnel. If people believe in themselves, it’s amazing what they can accomplish.          

Sam Walton

Leadership is lifting a person’s vision to high sights, the raising of a person’s performance to a higher standard, the building of a personality beyond its normal limitations.          

Peter Drucker

I must follow the people. Am I not their leader?          

Benjamin Disraeli

The final test of a leader is that he leaves behind him in other men, the conviction and the will to carry on.          

Walter Lippman

The leader has to be practical and a realist yet must talk the language of the visionary and the idealist.          

Eric Hoffer

Προσωπικά Δεδομένα/Νομική Σημείωση

1. Ενημέρωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (εφεξής «ΕΑΣΕ») αναγνωρίζοντας τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και ενεργώντας υπό πλήρη διαφάνεια, επιθυμεί να σας ενημερώσει σχετικά με τον τρόπο που επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα, καθώς και για τα δικαιώματά που απορρέουν από το υφιστάμενο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.


Α. Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε;

Η ΕΑΣΕ δύναται να επεξεργαστεί τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

    Προσωπικά αναγνωριστικά, όπως ονοματεπώνυμο, οικογενειακή κατάσταση, ημερομηνία/τόπος γέννησης κ.λ.π.
    Στοιχεία επικοινωνίας, όπως διεύθυνση, email, αριθμός τηλεφώνου κ.λπ.
    Μοναδικά αναγνωριστικά, όπως αριθμός ταυτότητας/διαβατηρίου, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ κ.λπ.
    Οικονομικές πληροφορίες, όπως αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, εισόδημα, επενδύσεις, οφειλές κ.λπ.
    Ηχητικά και απεικονιστικά δεδομένα, όπως φωτογραφικό υλικό, οπτικοακουστικό υλικό (π.χ. βίντεο) κ.λπ.


Β. Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα;

Η ΕΑΣΕ συλλέγει και χρησιμοποιεί μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθορισμένων, ρητών και νόμιμων σκοπών επεξεργασίας τους και σε κάθε περίπτωση υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει την απαιτούμενη νόμιμη βάση προς τούτο. Ειδικότερα, η ΕΑΣΕ ενδέχεται να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για τους εξής σκοπούς:

    Για την εγγραφή σας ως μέλος της εταιρείας μας.
    Για τη διαχείριση και ομαλή εξέλιξη της μεταξύ μας σχέσης ως μέλος της εταιρείας μας και ιδίως την εκπλήρωση των οικονομικών σας υποχρεώσεων έναντι αυτής.
    Για οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί σας, διαχείριση και ικανοποίηση τυχόν αιτημάτων ή/και παραπόνων σας στο πλαίσιο της μεταξύ μας σχέσης.
    Για τη συμμόρφωση της εταιρείας μας με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις εποπτικές αρχές, καθώς και με τις αποφάσεις αρχών ή δικαστηρίων.
    Για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η εταιρεία μας και υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν υπερισχύουν των συμφερόντων ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών σας, και δη:
        Για τη διεξαγωγή ερευνών σε τριμηνιαία βάση για την κατάρτιση του δείκτη οικονομικού κλίματος.
        Για τη διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης σας από τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας.
        Για τη βελτίωση των υφιστάμενων υπηρεσιών μας και την ανάπτυξη νέων.


    Με βάση τη συγκατάθεσή σας:
        Για την ενημέρωσή σας σχετικά με δράσεις, εκδηλώσεις, πρωτοβουλίες, καθώς και υπηρεσίες της εταιρείας μας.
        Για τη δημοσιοποίηση στοιχείων του βιογραφικού σας στο περιοδικό LeadingΕΑΣΕ.
        Για την προβολή του έργου και των δράσεων της εταιρείας μας.

 
Γ. Από πού συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα;

Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα απευθείας από εσάς κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής σας ως μέλος της ΕΑΣΕ ή κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεών μας. Επιπλέον, δύναται να συλλέξουμε προσωπικά σας δεδομένα από δημοσίως προσβάσιμες πηγές ή τρίτα μέρη (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) όπως:

    Διαδίκτυο (π.χ. LinkedIn, ιστοσελίδες εταιρειών)
    Πλατφόρμα διαχείρισης εκδηλώσεων Eventora
    Δελτία τύπου Εταιρειών
        Συστάσεις άλλων μελών


Δ. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων;

Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, πέραν του προσωπικού της ΕΑΣΕ, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διαχείριση και εύρυθμη λειτουργία της μεταξύ μας σχέσης, σε τρίτα μέρη/ συνεργάτες της εταιρείας μας, υπό τον όρο της τηρήσεως σε κάθε περίπτωση του επαγγελματικού απορρήτου και του καθήκοντος εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας και δη:

    Εταιρείες διεξαγωγής ερευνών
    Διοργανωτές εκδηλώσεων/συνεδρίων
    Εταιρείες courier
    CEC European Managers


Ε. Για πόσο χρονικό διάστημα τηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η ΕΑΣΕ δεσμεύεται να τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών επεξεργασίας για τους οποίους συλλέχθηκαν. Ωστόσο, ενδέχεται να τηρήσουμε μέρος των προσωπικών σας δεδομένων για επιπλέον χρονικό διάστημα στις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις :

    Για τη χρήση ενώπιον φορολογικών αρχών καθώς και κάθε άλλης ελεγκτικής αρχής στο πλαίσιο της νόμιμης προθεσμίας παραγραφής.
    Εφόσον απαιτείται για την καλή οργάνωση και λειτουργία της εταιρείας υπό τον όρο ότι λαμβάνει χώρα ανωνυμοποίηση των δεδομένων.
    Μέχρι την παραγραφή των σχετικών αξιώσεων για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων της εταιρείας ενώπιον παντός αρμόδιου Δικαστηρίου και κάθε άλλης δημόσιας αρχής.
    Εφόσον υφίσταται διοικητική ή δικαστική διαφορά, που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με προσωπικά δεδομένα σας, μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Σε κάθε περίπτωση δεσμευόμαστε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα ανωνυμοποιηθούν ή θα διαγραφούν / καταστραφούν με ασφαλή τρόπο με το πέρας της απαιτούμενης περιόδου διατήρησής τους.

 
ΣΤ. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Τα δικαιώματά σας, όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα, είναι τα παρακάτω:

    Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο του συνόλου των προσωπικών σας δεδομένων που επεξεργάζονται,
    Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση ή συμπλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση που είναι ανακριβή ή ελλιπή,
    Δικαίωμα διαγραφής: Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή μέρους των προσωπικών σας δεδομένων (π.χ. σε περίπτωση που αυτά έχουν επεξεργαστεί παράνομα),
    Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε των περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (π.χ. σε περίπτωση που είναι ανακριβή ή σε περίπτωση που έχουν επεξεργαστεί παράνομα, αλλά δεν επιθυμείτε να τα διαγράψετε). Η ΕΑΣΕ δε θα προβεί στη χρήση ή κοινοποίηση, καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, των προσωπικών σας δεδομένων, καθ’ όλη τη διάρκεια του περιορισμού της επεξεργασίας τους,
    Δικαίωμα φορητότητας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να παρέχουμε σε εσάς ή σε τρίτο υπεύθυνο επεξεργασίας μέρος των προσωπικών σας δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή,
        Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων η οποία διενεργείται για σκοπούς έννομων συμφερόντων που επιδιώκονται από την ΕΑΣΕ.

 
Ζ. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;


Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 210-6894323 εσωτ:0 ή αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]

Η ΕΑΣΕ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας εντός ενός (1) μήνα από τη λήψη του. Η εν λόγω περίοδος ενδέχεται να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και το πλήθος των αιτημάτων. Η ΕΑΣΕ θα σας ενημερώσει για τυχόν παράταση εντός ενός (1) μήνα από τη λήψη του αιτήματός σας, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης.

Εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά σας, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Εποπτική Αρχή:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600

Fax: +30-210 6475628

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]

 
Η. Πώς μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας;

Έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας επικοινωνώντας μαζί μας στο τηλέφωνο 210-6894323 εσωτ:0 ή αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] Η εν λόγω ανάκληση επηρεάζει μόνο τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν η νομική βάση προς τούτο είναι η λήψη της συγκατάθεσής σας.

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι σε περίπτωση που ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ενδεχομένως να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε συγκεκριμένες υπηρεσίες μας.


Θ. Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Εφόσον έχετε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε ανά πάσα στιγμή μαζί μας στα εξής στοιχεία:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφ. Ηρακλείου 446A & Κωνσταντινουπόλεως 19A

14122, Ν. Ηράκλειο

Τηλέφωνο: +30 210-6894323 /4

Fax: +30 210-2851855

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]

2. Πολιτική Απορρήτου/Νομική Σημείωση

Α. Γενικό περιεχόμενο
Η «ΕΑΣΕ» θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να συμπεριλάβει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα. Η «ΕΑΣΕ» δεν παρέχει κανενός είδους εγγυήσεις ή συστάσεις αναφορικά με την ακρίβεια, την ενημερότητα ή την πληρότητά τους. Η «ΕΑΣΕ» και τα μέρη που συμμετέχουν στη δημιουργία, την παραγωγή ή τη διανομή της παρούσης ιστοσελίδας δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς, των άμεσων, των συμπτωματικών, των παρεπόμενων, των έμμεσων ή των ποινικών ζημιών που προκύπτουν από την πρόσβαση, τη χρήση ή την ανικανότητα χρήσης αυτής της ιστοσελίδας ή από τυχόν λάθη ή παραλείψεις στο περιεχόμενό της. 

Β. Περιορισμός ευθύνης της Εταιρίας

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η «ΕΑΣΕ» δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, καθώς όλες οι πληροφορίες παρέχονται για γενική ενημέρωση και μόνο. Αν ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων σκοπεύει να προβεί σε οποιουδήποτε είδους αξιοποίηση των παρεχομένων από τις σελίδες πληροφοριών, οφείλει προηγουμένως να επικοινωνήσει με την «ΕΑΣΕ» (Τηλ: 210 6894323/4, fax: 210 2851855 ), η οποία και θα φροντίσει για την παροχή επίκαιρων και ακριβών πληροφοριών, εφόσον ο χρήστης δικαιούται να τις λάβει.
Τα περιεχόμενα των σελίδων παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Η «ΕΑΣΕ» δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα ή ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης η «ΕΑΣΕ» δεν εγγυάται ότι ο ίδιος ή οποιοδήποτε άλλος δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές ("servers") μέσω των οποίων αυτοί τίθενται στη διάθεση των επισκεπτών / χρηστών, παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η «ΕΑΣΕ» δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

Γ. "Δεσμοί" (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους

Η «ΕΑΣΕ» δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών" (hyperlinks) ή διαφημιστικών καταχωρίσεων (banners). Κάθε παραπομπή γίνεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση της επαφής των επισκεπτών / χρηστών των σελίδων της «ΕΑΣΕ» με τους αρμόδιους για την παροχή κατά περίπτωση πρόσθετης πληροφόρησης. Συνεπώς για υπεύθυνη πληροφόρηση και οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση των τόπων και σελίδων αυτών θα πρέπει να γίνεται επικοινωνία απευθείας με τους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους και σελίδες και τους ιδιοκτήτες αυτών, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη. Η «ΕΑΣΕ» σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Δ. Δηλώσεις για μελλοντικές εξελίξεις

Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει δηλώσεις για μελλοντικές εξελίξεις, οι οποίες υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα οι εξελίξεις αυτές να διαφέρουν από τα προβλεπόμενα.

Ε. Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να απαλλάξετε την «ΕΑΣΕ», τα στελέχη, το διευθυντικό προσωπικό, τους υπαλλήλους, τους εκπροσώπους, τους προμηθευτές και τους συνεργάτες της από και έναντι όλων των απωλειών, δαπανών, ζημιών και εξόδων, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής δικηγόρου, ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε παραβίασης αυτής της Νομικής Σημείωσης από εσάς.  

ΣΤ. Τροποποιήσεις

Η «ΕΑΣΕ» διατηρεί το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική κρίση της, να αλλάξει, να τροποποιήσει, να προσθέσει ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε τμήμα αυτής της Νομικής Σημείωσης, ολόκληρο ή μέρος αυτού. Οι τροποποιήσεις θα ισχύουν αμέσως μετά τη δημοσίευσή τους. Η συνέχιση της χρήσης αυτής της ιστοσελίδας μετά τη δημοσίευση οποιωνδήποτε τροποποιήσεων σε αυτή τη Νομική Σημείωση θα εκλαμβάνεται ως αποδοχή των εν λόγω τροποποιήσεων.

Ζ. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης των σελίδων, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από την παρούσα, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της «ΕΑΣΕ» και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων της «ΕΑΣΕ» και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Για κάθε διαφορά από τη χρήση των σελίδων, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.