Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

He who has great power should use it lightly.          

Seneca

When I give a minister an order, I leave it to him to find the means to carry it out.          

Napoleon Bonaparte

No man is good enough to govern another man without that other’s consent.          

Abraham Lincoln

Leaders must be close enough to relate to others, but far enough ahead to motivate them.          

John C. Maxwell

The challenge of leadership is to be strong, but not rude; be kind, but not weak; be bold, but not bully; be thoughtful, but not lazy; be humble, but not timid; be proud, but not arrogant; have humor, but without folly.          

Jim Rohn

Το λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν           

Πλάτων

Great leaders are not defined by the absence of weakness, but rather by the presence of clear strengths.          

John Zenger

All of the great leaders have had one characteristic in common: it was the willingness to confront unequivocally the major anxiety of their people in their time. This, and not much else, is the essence of leadership.          

John Kenneth Galbraith

The greatest leaders mobilize others by coalescing people around a shared vision.          

Ken Blanchard

If one is lucky, a solitary fantasy can totally transform one million realities.          

Maya Angelou

CALENDAR TIMELINE

για το έτος
Όλα
Επιλέξτε τύπο εκδήλωσης
 • ΦΕΒ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

 

ΕΑΣΕ | ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ | 2021


Ν. Ηράκλειο, 11 Ιανουαρίου 2021ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΑΣΕ)»


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ
ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ


I. Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπ’ αριθμόν 386 της 5ης Νοεμβρίου 2020 και τις διατάξεις του Άρθρου 11, Παράγραφοι 1, 2 και 3 του Καταστατικού της Εταιρίας, καλούνται τα μέλη της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30
II. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα με τηλεδιάσκεψη ως προς τα συμμετέχοντα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.8 του Ν. 4712/2020
III. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 1 του Καταστατικού, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την παραπάνω συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει και πάλι, χωρίς νέα πρόσκληση, με τον ίδιο τρόπο διεξαγωγής και την ίδια ώρα της αντί¬στοι¬χης ημέρας, της επόμενης εβδομάδας, δηλαδή την Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2021 στις 17.30.
Παρακαλούνται τα μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, να λάβουν υπόψιν τη δεύτερη ημερομηνία,
Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021
ως καταληκτική, καθώς τα προηγούμενα χρόνια αναβάλλεται και δεν πραγματοποιείται την ημερομηνία της πρώτης σύγκλησής της λόγω έλλειψης της απαιτούμενης από το Καταστατικό απαρτίας (παρουσία της απόλυτης πλειοψηφίας των τακτικών μελών). Δηλώστε τη συμμετοχή σας (Όνομα, Επώνυμο, E-mail, Κινητό για την αποστολή του κωδικού) έως Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 17:00 με email στη διεύθυνση: [email protected] (κα Έφη Λιώτα, τηλ. 210-6894323-4 εσωτ. 0).

IV. ΘΕΜΑΤΑ
Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης που θα συζητηθούν είναι:
ΘΕΜΑ 1ο Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης – Προέδρου, Γραμματέα και δύο (2) Εφόρων
ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων, Διαχειριστικού Απολογισμού Δ.Σ., Ετήσιου Ισολογισμού Εταιρίας και Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για το 2020

ΘΕΜΑ 3ο Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε Eυθύνη

ΘΕΜΑ 4ο Παρουσίαση Έρευνας ΕΑΣΕ
ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού για το 2021
ΘΕΜΑ 6ο Εκλογή Τριών Τακτικών και Δύο Αναπληρωματικών Μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ 7ο Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 2021-2023


V. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΕΚΛΕΓΕΙΝ & ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Άρθρο 5, Παράγραφοι 1 & 2 και το Άρθρο 9, Παράγραφος 1 του Καταστατικού, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη (τακτικά, ομότιμα και επίτιμα) και δικαίωμα ψήφου έχουν τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Εταιρία (καταβολή της συνδρομής για το έτος 2020 ή της εγγραφής και συνδρομής του 2021, για τα μέλη που ενεγράφησαν το τρέχον έτος). ∆ικαίωμα να εκλέγονται ως μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής έχουν μόνο τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Εταιρία και είναι επαγγελματικώς ενεργά, ήτοι κατέχουν θέση ανώτατου στελέχους κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1 του Καταστατικού.
VI. ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 2, «δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αν δεν προταθεί από πέντε τακτικά μέλη της Εταιρίας που έχουν δικαίωμα ψήφου, με έγγραφό τους που κατατίθεται στην Εταιρία πέντε μέρες πριν από την Α’ σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, [ δηλαδή έως τις 12 Φεβρουαρίου 2021 μέχρι τις 17.00 ]. Με βάση τις προτάσεις αυτές το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τον κατάλογο των υποψηφίων και το ψηφοδέλτιο για την εκλογή».

VII. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 του Καταστατικού, μπορεί το κωλυόμενο μέλος να εκπροσωπηθεί από άλλο τακτικό μέλος με γραπτή εξουσιοδότηση του, που κατατίθεται στο Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης.
Για τον λόγο αυτό, οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις πρέπει να σταλούν σκαναρισμένες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: [email protected]) έως και την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021, ώρα 17.00 (καταληκτική ημερομηνία και ώρα αποστολής). Μετά το πέρας της συγκεκριμένης ημερομηνίας δεν θα γίνονται δεκτές εξουσιοδοτήσεις.
Υπενθυμίζεται ότι κάθε παρόν τακτικό μέλος μπορεί να εκπροσωπήσει μόνο ΕΝΑ άλλο τακτικό μέλος.
Προκειμένου να επιβεβαιώσετε την ορθή συμπλήρωση και εξουσιοδότηση σας σε τακτικό μέλος που δεν εκπροσωπεί ήδη κάποιο άλλο τακτικό μέλος, παρακαλείσθε όπως προχωρήσετε εγκαίρως τη διαδικασία το συντομότερο δυνατό, ενώ για την επιβεβαίωση παραλαβής της εξουσιοδότησής σας είναι αναγκαία η τηλεφωνική επικοινωνία σας με το γραφείο της ΕΑΣΕ, όχι αργότερα από την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021, ώρα 17.00 (τηλ. επικοινωνίας: 210-6894323-4 εσωτ.3, κινητό: 6977-248.563 κα Μίνα Ζαφείρη).
Αγαπητά μέλη,
Η φετινή διαδικασία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης διαδικτυακά προϋποθέτει ο απαιτούμενος έλεγχος των εξουσιοδοτήσεων και της ταμειακής ενημερότητας των μελών να γίνει αρκετό καιρό πριν την Γενική Συνέλευση, με σκοπό την απαραίτητη τεχνική προετοιμασία και την έγκαιρη αποστολή σε εσάς του κωδικού της συμμετοχής/άσκησης δικαιώματος ψήφου, καθώς και των τεχνικών οδηγιών της τηλεδιάσκεψης.
Ευχαριστούμε θερμά για την έγκαιρη ανταπόκρισή σας και τη συνεργασία σας σε αυτήν την ιδιαίτερη για όλους μας συγκυρία και προσβλέπουμε στην ενεργό συμμετοχή σας την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου στην ετήσια Γενική Συνέλευση της ΕΑΣΕ που, για πρώτη φορά, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Βασίλης Ραμπάτ


• Για την Εξουσιοδότηση δείτε εδώ
• Για την Αίτηση Υποψηφιότητας μέλους Δ.Σ δείτε εδώ
(αφορά μόνο τα ταμειακώς ενήμερα τακτικά μέλη)
• Για το Καταστατικό δείτε εδώ